Loading...

Všeobecné obchodní podmínky

1./ identifikace obchodní společnosti

ČeMeBo Electronic a.s.
Poříčí 2396/42, 67801 Blansko (CZ)
zapsána v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8645
IČ: 14090937 / DIČ: CZ14090937
zveřejněné BÚ plátců DPH:
CZ 123-5781400287/0100
EUR 123-5789290297/0100

2./ úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí každého obchodního vztahu uzavíraného mezi dodavatelem ČeMeBo Electronic a.s. (dále jen „dodavatel“) a kupujícím – právnickou osobou (dále jen „odběratel“). Smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, smlouvou (tj. řádně akceptovanou objednávkou) a příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).

Ustanovení těchto VOP se stávají součástí smluvního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem přijetím a potvrzením závazné objednávky ze strany dodavatele. Obě strany souhlasí s obsahem těchto VOP a výslovně prohlašují, že je jim jejich obsah znám. Ujednání v objednávce má přednost před VOP jen tehdy, pokud bude výslovně potvrzeno oběma stranami.

3./ náležitosti poptávky a objednávky

Poptávku a objednávku může odběratel zaslat písemnou formou těmito způsoby:

 • a) přes webové formuláře poptávky a objednávky na stránkách společnosti

 • b) emailem na obecnou adresu sales@cemebo.cz, případně na emailovou adresu konkrétního zaměstnance dodavatele

V poptávce a objednávce vždy uvádějte:

 • - obchodní jméno odběratele, IČ / DIČ

 • - dodací adresu vč. kontaktní osoby a spojení (telefon, nebo telefon a email)

 • - číslo objednávky, název DPS, při opakované výrobě 13ti místný kód DPS

 • - typ základního materiálu, počet kusů vč. ročního výhledu

 • - gerber data s podklady pro výrobu DPS a šablon pro osazení (bude-li třeba)

 • - jiné technické a technologické údaje ovlivňující vlastnosti výsledného produktu, nebo jeho vyrobitelnost

 • - preferovaný termín a způsob dodání

Objednávka je pro odběratele závazná okamžikem jejího odeslání dodavateli. Smluvní vztah mezi odběratelem
a dodavatelem však vznikne až řádnou akceptací objednávky ze strany dodavatele.

4./ zpracování dat a výrobní (technologické) možnosti

Zpracujeme vámi poskytnutá data ve formátech:

 • a) pro motivy (Gerber 274X, Eagle soubor *.brd, CAM 350 verze 6 -10.7)

 • b) pro vrtání (Excellon, Sieb & Meyer)

 • c) ostatní formáty po domluvě s TPV

Cenová nabídka bude pro českou výrobu připravena nejpozději v průběhu jednoho pracovního dne ode dne doručení objednávky dodavateli, a vyrobitelnost budeme posuzovat na základě technologických možností zveřejněných na webových stránkách společnosti, které jsou pravidelně aktualizované. Zpětná vazba pro kooperaci pro EU i Čínu, netrvá obvykle déle než dva pracovní dny.

Za předpokladu, že nemá odběratel možnost zaslat k poptávce všechny požadované parametry a data, dodavatel je doplní na základě obvyklé praxe a seznámí s uvedeným vhodným způsobem odběratele. Výroba schválené objednávky nezačne před doplněním požadovaných podkladů ze strany odběratele. Náklady pro technickou přípravu výroby budou účtovány pro každou novou zakázku zvlášť, a jsou jednorázové. Jejich výši, budou-li součástí technické přípravy výroby, poskytne obchodní oddělení společnosti v rámci cenové nabídky.

5./ platnost cenové nabídky, změny a storno výroby

Platnost cenové nabídky je 30 kalendářních dní od data jejího vystavení, pokud není v cenové nabídce ujednáno jinak. Jakákoliv změna zadávací specifikace může mít za následek nutnost aktualizovat cenovou nabídku.

V případě změny nebo storna výroby, pro již rozpracované dodávky vč. přípravy technické a projektové dokumentace, budou ze strany dodavatele vyčísleny k tíži odběratele reálné náklady s tímto spojené.

Každá úprava výrobních dat, změna produkce, nebo storno objednávky, musí být dodavateli ze strany odběratele zaslána prokazatelným a zpětně doložitelným způsobem, tj. např. emailem.

6./ výrobní termíny

Výrobní možnosti budou komunikovány ze strany obchodního oddělní dodavatele pro každou výrobní zakázku zvlášť, a jako počátek lhůty pro výrobu se rozumí následující pracovní den po finální akceptaci objednávky ze strany dodavatele.

7./ dodací podmínky a expedice zboží

Cena zboží nezahrnuje aktuálně platnou výši DPH, balné a přepravní náklady. Zboží je přichystáno ve výrobním závodu dodavatele. Dodací podmínky a přechod nebezpečí škody na věci: EXW Poříčí 2396/42, 67801 Blansko INCOTERMS 2020 v souladu s mezinárodně platnými obchodními dodacími podmínkami.

Osobní odběr zboží je možný ve výrobním závodě dodavatele každý pracovní den v rozmezí 08:00-14:30, nebylo-li např. z důvodu celozávodní dovolené určeno jinak.

Pro odeslání balíkových zásilek využíváme dopravce PPL CZ s.r.o., kdy se přepravní podmínky řídí jejich aktuálně platnými VOP zveřejněnými v aktuální podobě na internetových stránkách www.ppl.cz. Každá zásilka je standardně pojištěná na hodnotu 50 000,- bez DPH. V případě potřeby nadstandardního krytí, je odpovědností odběratele na tuto skutečnost upozornit dodavatele. Neučiní-li tak odběratel, neodpovídá dodavatel za jakoukoliv újmu vzniklou odběrateli v důsledku přepravy, nebo v souvislosti s ní. V případě potřeby rozdělení zásilky z důvodů rozměrů a hmotnosti, odesíláme balíky o maximální jednotkové váze do 20kg / 1 ks.

Paletová přeprava je ze strany dodavatele komunikována individuálně pro každý konkrétní případ.

8./ přechod vlastnického práva

Odběratel nabývá vlastnické právo k výrobkům a výrobní dokumentaci teprve úplným zaplacením kupní ceny dodavateli. Podmínkou převodu vlastnického práva je zároveň uhrazení všech předchozích pohledávek odběratele vůči dodavateli.

9./ přejímka zboží odběratelem a uplatnění vad způsobených přepravcem

U veškerých zásilek je povinností odběratele zkontrolovat přijímané zboží ohledně vad způsobených přepravou, a v případě pochybností tuto zásilku:

 • a) před dopravcem otevřít a na místě vizuálně zkontrolovat neporušenost obsahu

 • b) nepřevzít a vrátit zpět odesílateli

V obou případech do přepravního listu doplnit informaci nutnou k následnému úspěšnému uplatnění reklamace, co a jak bylo zjištěno a udělat si kopii pro další řízení.

Při převzetí poškozené zásilky, je povinností odběratele uchovat původní obalový materiál až do úplného uzavření reklamačního řízení s dopravcem. Tímto není dotčena povinnost zaznamenat informaci o poškození do přepravního listu od dopravce.

Tímto článkem těchto VOP není dotčena zákonná povinnost odběratele zkontrolovat při převzetí dodané zboží a případně bez zbytečného odkladu vytknout dodavateli veškeré zjevné vady zboží.

10./ uplatnění práva z vadného plnění (reklamace zboží)

Uplatnění práva z vadného plnění ze strany dodavatele, se provádí prokazatelným a doložitelným způsobem, tzn. písemnou formou, např. emailem, nebo doporučeným dopisem. Nezbytnou součástí pro uplatnění práva z vadného plnění musí být reklamační protokol vč. těchto náležitostí:

 • - 13ti místný kód DPS, název reklamovaného zboží

 • - číslo faktury / objednávky / dodacího listu

 • - konkrétní popis reklamovaného problému vč. fotodokumentace

Práva z vadného plnění ohledně skrytých vad je odběratel oprávněn uplatnit ve lhůtě 12 měsíců ode dne převzetí zboží. Právo z vadného plnění lze uplatnit jen u těch vad, které mělo zboží již při převzetí, ačkoliv se projevily až později.

Není-li sjednáno jinak, součástí reklamačního řízení bude úplné dodání vadného výrobku do sídla dodavatele. Náklady na protiplnění bude hradit dodavatel pouze v případě, že se prokáže reálná vada způsobená jeho vlastním výrobním procesem, případně procesem kooperujícího dodavatele. Náklady na protiplnění dodavatel nenese v případě zboží, s kterým bylo neodborně zacházeno (manipulace, skladování, porušení technologických postupů aj.).

11./ skladování a spotřeba zboží

Doporučenými skladovacími podmínkami jsou suchý a dobře větraný sklad bez prudkých teplotních změn, temperovaný na teplotu 5 °C až 35 °C, s maximální relativní vlhkostí do 70%.

Pro manipulaci a následné zpracování je nutné dodržet následující:

 • - uložení DPS v originálním vakuovém balení až do doby finálního zpracování

 • - při manipulaci s DPS používat rukavice a vyhnout se kontaktu s pokovenými oblastmi, zejména nezanechat otisky prstů na ploškách

 • - nevystavovat DPS působení korozivních plynů nebo kapalnému prostředí

 • - nevystavovat DPS přímému slunečnímu svitu a nestandardním podmínkám viz. doporučené skladování

Uskladněné DPS zpracovat do 12ti měsíců od jejich převzetí, lhůta pro zpracování je při porušení ochranného originálního balení 7 dní.